LAKO DO PRIJAVE GRAĐENJA

Da bi započeli sa izgradnjom planiranog objekta potrebno je da se izvrši Prijava radova, koja je zamijenila nekadašnju dozvolu za gradnju. Uz prijavu građenja potrebno je dostaviti brojnu dokumentaciju koja obuhvata neophodne projekte, saglasnosti, odabir određenih saradnika i slično.  Kako smo upoznati sa svim procedurama i imamo dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti omogućićemo Vam da na brz i efikasan način dobijete potrebne informacije i podatke, kako bi na ispravan način započeli izgradnju. Sačuvajte Vaše vrijeme i novac.

Svi potrebni koraci i usluge koje nudimo navedeni su u nastavku.

 • 1.UT USLOVI
  Nudimo mogućnost pribavljanja urbanističko-teničkih uslova od nadležne institucije kako bi Investitor mogao da sagleda koje su mogućnosti izgradnje na njegovoj lokaciji i koja je najbolja i najisplativija opcija.
 • 2.PROJEKTNI ZADATAK
  Na osnovu pribavljenih UT uslova i želja Investitora pristupamo sastavljanju Projektnog zadatka koji sadrži precizno definisane sve potrebne informacije za potencijalne projektante kako bi dali svoju ponudu i pristupili izradi svih traženih faza projekta.
 • 3.ODABIR PROJEKTANTA
  Na osnovu našeg iskustva i tipa projekta koji Investitor želi vršimo odabir potencijalnih projektantskih biroa kojima se šalje zahtjev uz potrebnu unaprijed pripremljenu dokumentaciju za davanje ponude. Dobijene ponude se uporedno analiziraju sa svih aspekata i Investitoru se prezentuje njihov sadržaj, prednosti i mane uz analizu cijena i roka izrade, kako bi mogao da odabere ono što mu najviše odgovara. Takođe vrši se provjera licenci i polisi osiguranja koje je neophodno da posjeduje projektant.
 • 4.SAGLASNOST GLAVNOG GRADSKOG/DRŽAVNOG ARHITEKTE
  Izradom prvog dijela projektne dokumentacije stvaraju se uslovi za podnošenje Zahtjeva za saglasnost Glavnog gradskog/državnog arhitekte. Nakon potvrde istog, projektanti nastavljaju sa razradom dokumentacije do izrade Glavnog projekta. Saglasnost je sastavni dio finalnog projekta i neophodan dokument koji se predaje prilikom Prijave građenja.
 • 5.ODABIR REVIDENTA
  Nakon odabira projektanta potrebno je izvršiti i odabir revidenta Glavnog projekta.  Investitoru nudimo odabir potencijalnih biroa kojima se šalje zahtjev uz potrebnu unaprijed pripremljenu dokumentaciju za davanje ponude. Dobijene ponude se uporedno analiziraju i Investitoru se prezentuje njihov sadržaj, prednosti i mane uz analizu cijena i roka izrade, kako bi mogao da napravi pravi izbor i odabere revidenta koji će na najbolji način iskontrolisati projektnu dokumentaciju i obezbijediti da krajnji proizvod bude kvalitetan projekat. Takođe vrši se provjera licenci i polisi osiguranja koje je neophodno da posjeduje revident.
 • 6.PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI
  Revidovani projekat je najbitnija stavka koja je neopodna da bi se mogla započeti realizacija projekta. Međutim potrebno je dobiti saglasnosti nadležnih opštinskih i državnih organa. Uz određene saglasnosti određuje se iznos naknade koju je potrebno platiti prije početka radova. U ime Investitora popunjavamo sve potrebne Zahtjeve, prikupljamo prateću dokumentaciju i potrebne djelove projekta koje predajemo institucijama i ukazujemo Investitoru ukoliko je neki od obračunatih iznosa sporan kako bi mogao da uloži žalbu na isti.
 • 7.ODABIR IZVOĐAČA RADOVA
  Zakonska obaveza Investitora je da priloži Ugovor sa izvođačem radova kako bi mogao da prijavi iste. Nudimo mogućnost odabira potencijalnih izvođača radova kojima se šalje zatjev za davanje ponude uz sastavljeni tender na osnovu izvoda iz revidovanog projekta. Naša obaveza je da svi ponuđači svoje ponude daju u traženoj uporedivoj formi, uz potrebne reference i preporuke (za koje vršimo provjeru) kako bi Investitor imao pravu „sliku“ i odlučio se za onog koji će mu omogućiti najbolji kvalitet izvedenih radova. Takođe vrši se provjera licenci i polisi osiguranja koje je neophodno da posjeduje izvođač radova.
 • 8.ODABIR STRUČNOG NADZORNOG ORGANA
  U skladu sa lokacijom objekta, vrstom projekta i informacijama sa kojim raspolažemo biramo potencijalne biroe koji mogu da obavljaju posao nadzornog organa. Kako je ovo za Investitora jako važan odabir, vršimo sve potrebne kontrole i provjere da bi imali pravo poređenje dobijenih ponuda i prezentovali ih uz sve neophodne Informacije. Na taj način je Investitor siguran da će odabrani nadzorni organ na pravi način vršiti kontolu izgradnje objekta. Takođe vrši se provjera licenci i polisi osiguranja koje je neophodno da posjeduje nadzorni organ.
 • 9.DOKAZ O VLASNIŠTVU
  Jedan od potrebnih dokumenata prilikom Prijave građenja je dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kom se planira gradnja objekta. U ime Investitora predajemo Zahtjev i pribavljamo validan dokument od nadležne institucije.
 • 10.PRIJAVA GRAĐENJA
  Nudimo uslugu podnošenje Prijave građenja uz popunjavanje potrebnih Zahtjeva i prikupljanje neophodne dokumentacije koja se dostavlja kao prilog Zahtjeva. Vršimo kontrolu kompletne dokumentacije, njenog sadržaja, forme i međusobne usaglašenosti, kako bi prilikom inspekcijskog pregleda nadležnog organa izbjegli naknadne primjedbe i traženje dopunske dokumentacije, što bi oduzelo dodatno vrijeme i odugovlačilo početak građenja.
 • 11.IZRADA GRADILIŠNE TABLE
  Ujedno sa podnošenjem prijave građenja Investitor je u obavezi da na predmetnoj lokaciji postavi gradilišnu tablu. Gradilišna tabla treba da bude urađena u dimenzijama i sa sadržajem propisanim posebnim zakonskim pravilnikom kako bi javnost bila upoznata sa namjerava Investitora.
 • 12.NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE
  Obaveza Investitora je da podnese Zahtjev za obračun naknade za komunalno opremanje zemljišta nadležnom opštinskom organu. Nudimo uslugu popunjavanja samog Zahtjeva, kao i podnošenje potrebne prateće dokumentacije. Po obračunu naknade vršimo kontrolu da li je ista obračunata u skladu sa Zakonom, kako bi Investitor bio zaštićen i dobio realnu procjenu vrijednosti iste.
 • 13.STRUČNE KONSULTACIJE PRILIKOM SASTAVLJANJA UGOVORA
  Na osnovu dosadašnjeg iskustva u procesima gradnje u ovdašnjim uslovima, nudimo uslugu tehničkog savjetovanja prilikom sklapanja Ugovora sa projektantom, revidentom, izvođačem radova i nadzornim organom. Investitoru se nudi mogućnost da osim savjeta koje dobija od pravne službe, osigura dodatno svoje interese na način što će u Ugovoru navesti i bitne tehničke stavke i time izbjeći neugodnosti ili propuste koji se mogu desiti u toku procesa realizacije pomenutih ugovora.
 • 14.PRAĆENJE PROCESA U IME INVESTITORA
  Nudimo mogućnost praćenja procesa izrade projektne dokumentacije, revizije proktne dokumentacije, izvođenja radova i vršenja nadzora uz dogovorene periodične izvještaje koje podnosimo direktno Investitoru. Na ovaj način u zavisnosti od želja i potreba Investitora možemo da kontrolišemo kvalitet i kvantitet rada, poštovanje dogovorene dinamike, kao i finansijsku kontrolu.
 • 15.PROVJERA DA LI JE POTREBNA IZRADA ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
  Vršimo pripremu dokumentacije koju je Investitor u obavezi da preda kako bi nadležni organi odlučili da li je za predmetni objekat potrebno da se izradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Ukoliko se utvrdi da je za predmetni objekat potrebno uraditi Elaborat, nudimo mogućnost izrade istog. Napominjemo da je ovo neophodna dokumentacija prilikom izgradnje objekta koju kontrolišu inspekcijski organi.